หน้าเเรก

UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เกี่ยวกับ USI

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (University Research Institute of Rajamangala University of Technology Isan) หรือ USI
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ มีรูปแบบการดำเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนางานบริการวิชาการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการบริการวิชาการและวิจัย

โครงการวิเคราะห์และทดสอบ

งานนวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา

E-Project Management System
(E-PMS)

สาขาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง

ข่าวเด่น

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข่าวเด่น

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2567

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5…

อ่านต่อ..

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Message us
Skip to content