เครื่องสับมันสำปะหลัง

ชื่อผลงาน : เครื่องสับมันสำปะหลัง

ชื่อเจ้าของงาน : นายพงษ์นรินทร์  ปิตจัตุรัส

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 58287

 

 

ติดต่อสอบถาม

นายพงษ์นรินทร์  ปิตจัตุรัส

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.