เครื่องดัดลวดหยักสำหรับรัดต้นยางพารา

ชื่อผลงาน : เครื่องดัดลวดหยักสำหรับรัดต้นยางพารา

ชื่อเจ้าของงาน : อ.ไพรทูล  ไชยวงศา / อ.ศุภฤกษ์  อินทิจันทร์ / อ.วัชระ  วัดโสภา / อ.ณัฐพล  เจริญบุญมี  คณะอุตสาหกรรมฯ (สกล)

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 8912

 

 

ติดต่อสอบถาม

ผศ.สุทัศน์  ยอดเพ็ชร

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.