เครื่องอัดอาหารหยาบ

ชื่อผลงาน : เครื่องอัดอาหารหยาบ

ชื่อเจ้าของงาน : อ.ณรงค์  หูชัยภูมิ / ผศ.ดร.ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ / ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง / ดร.เสมอใจ  บุรีนอก / ดร.ศศิพันธ์  วงศ์สุทธาวาส / อ.บัญชี  ล้ำเลิศ / อ.ศรายุทธ  พลสีลา (สกลนคร)

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 7886

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.