ชื่อผลงาน : เครื่องสับมันสำปะหลัง

ชื่อเจ้าของงาน : นายพงษ์นรินทร์  ปิตจัตุรัส

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 58287

 

 

ติดต่อสอบถาม

นายพงษ์นรินทร์  ปิตจัตุรัส

เบอร์โทร : 

ชื่อผลงาน : กังหันลมแกนตั้ง 3 ใบ ชนิดใบปรับมุมได้

ชื่อเจ้าของงาน : นายไมตรี  พลสงคราม

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 10656

 

 

ติดต่อสอบถาม

นายไมตรี  พลสงคราม

เบอร์โทร : 

ชื่อผลงาน : เตียงอยู่ไฟความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า

ชื่อเจ้าของงาน : นายคมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 12804

 

 

ติดต่อสอบถาม

นายคมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์

เบอร์โทร : 

ชื่อผลงาน : เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลวน

ชื่อเจ้าของงาน : นายไมตรี  พลสงคราม

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9350

 

 

ติดต่อสอบถาม

นายไมตรี  พลสงคราม

เบอร์โทร : 

ชื่อผลงาน : กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ

ชื่อเจ้าของงาน : นางวรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9609

 

 

ติดต่อสอบถาม

นางวรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี

เบอร์โทร : 

Page 1 of 5

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.