ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี…

11-12-2019 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  รายละเอียดเพิ่มเติม  https://drive.google.com/file/d/1fU1g2DwDvOcs1pchjwMmzYLH6Wxfw2VO/view?usp=sharing

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใบ…

05-07-2019 Hits:1335 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใบขับขี่  ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใบขับขี่ 10 ก.ค. 62 นางสาว ศศิชา จงเพียร นาย เทพรัตน์ แต่นโยบาย นางสาว กมลชนก ธนวงศ์ทองดี นางสาว อรรัมภา ปิ่นกุล นางสาว มัลนิสสา ขอนดอน นางสาว มุกดาสวรรค์...

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อ…

25-01-2018 Hits:772 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560...

Read more

โครงการเปิดหอเชื่อมไมตรีพร้อมส…

25-01-2018 Hits:600 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 60 แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “หอพักน่าอยู่ เรียนรู้ 7ส. ร่วมพัฒนา มทร.อีสาน”...

Read more

 

อธิการบดี มทร.อีสาน …

25-01-2018 Hits:870 ข่าวกิจกรรม Super User

  วันนี้ (15 ม.ค. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา...

Read more

MOU โครงการ 1 ประชาร…

25-01-2018 Hits:646 ข่าวกิจกรรม Super User

  วันที่ 28 ธ.ค. 60 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค...

Read more
×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

วันที่ 28 ธ.ค. 60 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ซึ่งในการทำข้อตกลงครั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้ลงนามร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากในการเสริมสร้างโอกาส สร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง ให้สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการโดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.