ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี…

11-12-2019 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  รายละเอียดเพิ่มเติม  https://drive.google.com/file/d/1fU1g2DwDvOcs1pchjwMmzYLH6Wxfw2VO/view?usp=sharing

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใบ…

05-07-2019 Hits:1336 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใบขับขี่  ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใบขับขี่ 10 ก.ค. 62 นางสาว ศศิชา จงเพียร นาย เทพรัตน์ แต่นโยบาย นางสาว กมลชนก ธนวงศ์ทองดี นางสาว อรรัมภา ปิ่นกุล นางสาว มัลนิสสา ขอนดอน นางสาว มุกดาสวรรค์...

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อ…

25-01-2018 Hits:773 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560...

Read more

โครงการเปิดหอเชื่อมไมตรีพร้อมส…

25-01-2018 Hits:601 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 60 แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “หอพักน่าอยู่ เรียนรู้ 7ส. ร่วมพัฒนา มทร.อีสาน”...

Read more

 

อธิการบดี มทร.อีสาน …

25-01-2018 Hits:871 ข่าวกิจกรรม Super User

  วันนี้ (15 ม.ค. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา...

Read more

MOU โครงการ 1 ประชาร…

25-01-2018 Hits:646 ข่าวกิจกรรม Super User

  วันที่ 28 ธ.ค. 60 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค...

Read more
×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาตินี้เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพเดียวกันมีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะส่งผลทางอ้อมให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือล้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมให้ดีที่สุด คณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง งานนี้ในแต่ละสถาบันสามารถจัดส่งโครงงานได้ไม่เกิน 3 โครงงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย 1 โครงงาน ภาคโปสเตอร์ 2 โครงงาน โดยในงานนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรนำโดย อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และอาจารย์ยงยุทธ เสียงดัง ได้พิจารณาและส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 2 โครงงาน ได้แก่

1.เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดหวาน เข้าร่วมในภาคบรรยาย มี ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการประกอบไปด้วย

นายพีรพงษ์ โชติรัตน์วีรกุล
นายอานนท์ บุญเต็ม
นายภานุพงศ์ ไกรสำโรง

ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (ภาคบรรยาย)
ชนะเลิศ ด้านโครงงานยอดนิยม (ภาคบรรยาย)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ภาคบรรยาย)

2.เครื่องคัดแยกเมล็ดปอเทือง เข้าร่วมในภาคโปสเตอร์ มี อาจารย์ยงยุทธ เสียงดัง เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการประกอบไปด้วย

นายอนุรักษ์ คำไทย
นายธีระศักดิ์ เงาเพ็ชร
นายปรเมศวร์ มุ่งเมืองกลาง

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.