วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจหลัก

(1) จัดระบบให้เข้มแข็งด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดระบบการทำงานของบุคคลากรให้เกิดความคล่องตัว ในการให้บริการวิชาการและวิจัย

(2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่าย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(3) แสวงหาและพัฒนาให้เกิดโครงการบริการวิชาการและวิจัยโดยบริหารงานผ่านองค์กรที่ปรึกษาตัวแทนในการดำเนินโครงการหรือธุรกิจ

 

ขอบเขตงานบริการวิชาการและงานวิจัย

(1) งานพัฒนาองค์กร ระบบบริหาร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิจัยการตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

(2) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย การประชาสัมพันธ์

(3) งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร    ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

(4) งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

(5) งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมสร้างสรรค์

(6) งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว พลังงาน ความปลอดภัย การแพทย์ทางเลือก และสาธารณสุข

(7) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี

(8) งานพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการตรวจสอบทางเทคนิค

(9) งานพัฒนาเครือข่ายในการร่วมมือและร่วมลงทุนกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

(10) งานพัฒนาโครงการการบริการวิชาการและวิจัย รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น

 

ที่ตั้งหน่วยงาน

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เลขที่ 744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone : 044-233-000 ต่อ 5100-5101
Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  : Unisearch Rmuti
Page  : สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.