วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจหลัก

วิสัยทัศน์

“ บริการวิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล ”

 

พันธกิจ/ภารกิจหลัก

(1) เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

(2) พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.