ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกอบกับมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยให้ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และสามารถหารายได้เป็นของตนเองได้ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้องค์กรความร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(2) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการจัดการด้านการติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจและจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อตกลงในการรับทำจ้าง หรือร่วมทำโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึงได้จากโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

(3) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างหรือทำสัญญาโครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมพัฒนาโครงการและร่วมดำเนินการทางธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

(4) ประสานให้มีการสร้างฐานความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการนำวิทยาการไปประยุกต์ใช้ตามสภาพของปัญหาและความต้องการของสังคมที่เป็นจริง ตลอดจนการพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

สถาบันบริการวิชาการได้วางยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ และด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

3. พัฒนาโครงการ ดำเนินโครงการ สรุปและนำเสนอโครงการ

4. ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.