ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด ประกาศรายชื่อ 3 - 5 เมษายน 2563 จ.สุรินทร์

ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การวางแผนอัตรากำลัง 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) และการเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 3 – 5  เมษายน 2563 ณ โรมแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 อบต.ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางปลื้มจิต  ศรีเพ็ง ปลัด อบต.
2 อบต.ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางสาวสาริศา  หีบพิมาย หัวหน้าสำนักปลัด
3 อบต.ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางจุทารัตน์  ฤทธิ์รณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
4 อบต.ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ นายปรีชา  จินทบุตร นายช่างโยธา
5 อบต.ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางปราณี  สาขะยัง นักทรัพยากรบุคคล
6 อบต.ทับทัน สังขะ สุรินทร์ นางสาวจันทราภรณ์ ไพศาล หัวหน้าสำนักปลัด
7 อบต.ทับทัน สังขะ สุรินทร์ นางสาวดวงจันทร์  หอมเนียม นักทรัพยากรบุคคล
8 อบต.ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ นางพรพิมล  เพขรมาก นักทรัพยากรบุคคล
9 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางสาวคำไสย์ ทองศรี ปลัด อบต.
10 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางอภิชนันท์ ชาญนรา นักทรัพยากรบุคคล
11 อบต.ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ นายพงศ์ภรณ์ ลายทอง นักวิเคราะห์นโยบาย
12 อบต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางสาวณัฎธิดา ยืนยง รองปลัด อบต.
13 อบต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางสาวชญาภา  มุลาลินน์ นักทรัพยากรบุคคล
14 อบต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางเบญจมาศ  พื้นนวล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
15 ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นายโกวิท  อุ่นจิตต์ ปลัด อบต.
16 ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางจิราพร  พรมทอง หัวหน้าสำนักปลัด
17 ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นายสุภาพ  มอบหมาย นักทรัพยากรบุคคล
18 ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางธนวันต์  พันตาแสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
19 ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางสาวกรรณภัสส์  กลั่นแก้ว นักวิชาการศึกษษ
20 ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นายพิชิตชัย  ฝูงใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ
21 อบต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางเบญจมาศ พื้นนวล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
22 ทต.ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางจุฬารัตน์ ศรีเมือง หัวหน้าสำนักปลัด
23 ทต.ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางสาวนิชัญญา ธนะมูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
24 อบต.คูตัน อำเภอกาบเชิง สุรินทร์ นางศุภิสรา สุภาพ นักทรัพยากรบุคคล
25 อบต.เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ นายณรงค์ฤทธิ์ นนทสอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
26 อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร์ นางรัฐชา ศิริผล นักทรัพยากรบุคคล
27 อบต.ระเวียง​ โนนนารายณ์ สุรินทร์ นางสากล​ กลั่นแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
28 อบต.บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ นางสาวกาญจนา ทรงนาค เจ้าพนักงานธุรการ
29 อบต.บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ นายวินิจ วิญญูธรรม หัวหน้าสำนักปลัด
30 อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร์ นางสาวสุกัญญา เครือมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
31 อบต.บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ นายธีรศานต์ น้องดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
32 อบต.นาดี เมือง สุรินทร์ นายโฉลม คะเณมา ผู้อำนวยการกองช่าง
33 อบต.นาดี เมือง สุรินทร์ นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
34 อบต.นาดี เมือง สุรินทร์ นางจุรีรัตน์ เสนานนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง
35 อบต.นาดี เมือง สุรินทร์ นางทิวากร ป้องเศร้า หัวหน้าสำนักปลัด
36 อบต.นาดี เมือง สุรินทร์ นางสาวรัชชนันท์ สุดสงวน นักทรัพยากรบุคคล
37 อบต.​ด่าน​ กาบเชิง​ สุรินทร์​ นางสาวพิพรรษ​พร​  ทองนำ  
38 อบต.ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ นางธนิตา พรหมพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
39 อบต.หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ นางวรนิษฐา สุราฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
40 อบต.ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์ นางสาวผ่องศรี  เสาเกลียว ปลัด อบต.

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.