ประกาศรายชื่อ 19 -21 มิถุนายน 2563 จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 อบต.คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาวเกื้อภัสสรณ์  พฤกษาสินร์ หัวหน้าสำนักปลัด
2 อบต.คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางเกษร  เบ้าโนรา นักทรัพยากรบุคคล
3 อบต.คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางราตรี  สอนสำโรง ครู
4 อบต.ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาวนภาพร  พลพุฒ ผอ.กองการศึกษา
5 อบต.ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาวนารี  ภาพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
6 อบต.นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาวสโรชา  มหาหิง นักจัดการงานทั่วไป
7 อบต.นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาวกาญจนา  แสวงวงค์ นักวิชาการศึกษา
8 อบต.นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาวชนาภา  สรรพอานา ครู คศ.1
9 อบต.ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล
10 อบต.ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น นางสุพัฒน์  พันธ์ชัย ครู
11 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวปัทมา  กลั่นทัต ครู
12 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวพรรณกร  ไชยศรี ครู
13 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาววัชรินทร์  ผ่องเสียง ครู
14 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวเฉลิมศรี  กลั่นทัต ครู
15 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวอรวรรณ  กาลภาไพบูลย์ ครู
16 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวปรียานุช  บัวสุวรรณ ครู
17 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวกัลยา  ยุทธศิลเสวี ครู
18 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช รองผู้อำนวยการ
19 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางสาวปรีญานุช  ปิยะรัตน์ ครู
20 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางปรีณัญชญา  ทัพวิเศษ ครู
21 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางนิภาพร  ทับพิลา ครู
22 ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น นางพัชรี  ต้นกันยา ครู
23 ทต.บึงเนียม เมือง ขอนแก่น นางสุภาพร  บุญเมืองแสน นักทรัพยากรบุคคล
24 ทต.บึงเนียม เมือง ขอนแก่น นางสาวสิริรัตน์  ภาโนมัย ผอ.กองการศึกษา
25 ทต.บึงเนียม เมือง ขอนแก่น นางพิกุล  ศรีหนองหว้า ครู
26 ทต.พระลับ เมือง ขอนแก่น นางพิชญ์ธินันท์  บุญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
27 ทต.พระลับ เมือง ขอนแก่น นางสาวทัศนีย์  ดวงนามน นักวิชาการศึกษา
28 ทต.โนนท่อน เมือง ขอนแก่น นางสาวพวงพยอม  ผุผทา ครู
29 ทต.โนนท่อน เมือง ขอนแก่น นางสาวนงนุช  สุภารัตนากุล  
30 ทต.โนนท่อน เมือง ขอนแก่น นางกาญจนา  สิงห์สีดา ครู
31 ทต.เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น นางสาวธราภรณ์  ตาคม นักบริหารงานการศึกษา
32 ทต.เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น นางสาวทัศณวรรณ  นันทเสน ครู
33 ทต.เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น นางสาวปนัดดา  ตาคม ครูผู้ดูแลเด็ก
34 ทต.เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น นายอธิวัฒน์  ภักดีวุฒิ นักวิชาการศึกษา
35 ทต.เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น นางนันทิดา  บุปผาชาติ นักทรัพยากรบุคคล
36 อบต.ดอนหัน เมือง ขอนแก่น นางสาวฝนทอง  ดวงก้งแสน นักทรัพยากรบุคคล
37 อบต.ดอนหัน เมือง ขอนแก่น นางอุมาพร  ศรีแก้วน้ำใส ครูผู้ดูแลเด็ก
38 อบต.ดอนหัน เมือง ขอนแก่น นางอรอุมา  บัวทอง ครูผู้ดูแลเด็ก
39 อบต.ท่าพระ เมือง ขอนแก่น นางสุนภาลัย  เสนาธง ครู
40 ทต.ท่าพระ เมือง ขอนแก่น นายกัมปนาท  แพงถิ่น ครู
41 ทต.ท่าพระ เมือง ขอนแก่น นางสาวอมรพรรณ  พันนาเดน ครู
42 ทม.ศิลา เมือง ขอนแก่น นางประพรรณ  ปาหมี หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
43 ทม.ศิลา เมือง ขอนแก่น นางสาวศุภลักษณา  ชาสังข์ นักวิชาการเงินและบัญชี
44 อบต.นอกเมือง เมือง สุรินทร์ นางสาวชญาภา มุลาลินน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
45 อบต.เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น นางกันยารัตน์  ขัดผาบ นักทรัพยากรบุคคล
46 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นายไกรศร  จันทร์เทพย์ นักวิชาการศึกษา
47 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางสกาวรัตน์  มาตย์ภา ครู
48 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางจันทิมา  นครศรี ครู
49 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางจิรภา  สุวรรณธรรมา ครู
50 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางเกษม  พลธรรม ครู
51 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางสาวปิยะวรรณ นาจันทัศ นักทรัพยากรบุคคล
52 ทต.ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางณัฐพิมล  คำใบ ครู ชำนาญการ
53 ทต.แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น นางศรีทะลา  โทอึ้น ครู
54 ทต.แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาวอมร  มาวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
55 อบต.ดอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น นางบัวทอง  ย่องเหล่ายูง นักวิชาการศึกษา
56 อบต.ดอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาวดวงจิตร์  นาพยับ ครู คศ.1
57 อบต.ดอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น นางกิตติมา  แสงจันทร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
58 ทต.ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น นางจรูญรัตน์  สีสนั่น ครู
59 ทต.ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น นางสถาพร  กิจวรวาณิช นักทรัพยากรบุคคล
60 อบต.แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น นางประไพร  ช่วยนา ครู
61 อบต.แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น นางอุทุมพร  จองกิ่ง ครู
62 อบต.แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น นางสมสวาด ซ้ายยศ ครู
63 อบต.แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น นางกนกพรรณ  เครือไธสง ครู
64 อบต.แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น นางสาวสำอาง  ประโพธิ์ทัง ครู
65 ทต.ภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น จ่าเอกเด่นศักดิ์  ผลนานารถ นักทรัพยากรบุคคล
66 ทต.ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น นางสาวคำภีรดา  ศรีสมครุฑ หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
67 ทต.ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น นางศศิธร  เนื่องมัจฉา นักจัดการงานทั่วไป
68 อบต.บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น นางอุดมลักษณ์  โคสูงเนิน ผอ.กองการศึกษา
69 อบต.บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น นางสาวพัชฎาพร  พินิจมนตรี นักจัดการงานทั่วไป
70 อบต.บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น นางเฉลิมศรี  พินิจมนตรี ครู
71 ทต.โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราพร  ขันลุน ครู
72 ทต.โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น นางสาวปริชาติ  สวัสดิ์ทอง ครู
73 ทต.โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น นางอุไรวรรณ  เจริญถิ่น ครู
74 ทม.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น นางนิลพรรณ  ทับวิธร นักวิชาการศึกษา
75 ทม.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น นายนุชิต  จุมกุดรัง ครู
76 ทม.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น นางปุริสา  มาลมนตรี ครู
77 อบจ.ขอนแก่น ชุมแพ ขอนแก่น นายวงศกร ชินอ้วน ครูผู้ช่วย
78 ทต.โนนหัน2 ชุมแพ ขอนแก่น นางอุไรวรรณ เจริญถิ่น ครู
79 อบต.คำแมด ซำสูง ขอนแก่น นางสาวสุจินดา แสนสุด นักทรัพยากรบุคคล
80 อบต.คูคำ ซำสูง ขอนแก่น นางศิริพร  ผาภู ครู  คศ.1
81 อบต.คูคำ ซำสูง ขอนแก่น นางรัชนี  สุเมโท ครู  คศ.1
82 อบต.คูคำ ซำสูง ขอนแก่น นางศุภิสรา  ไผครบุรี ครู  คศ.1
83 ทต.ซำสูง ซำสูง ขอนแก่น นางจิตตินันท์  นาคเจริญ นักทรัพยากรบุคคล
84 อบต.พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น นางสาวพรรณนา  ชัยกิจมงคลกุล ครู
85 อบต.พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น นางสาวพรรณทิพา  รัตนวงศ์สวัสดิ์ ครู
86 อบต.หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น นางสุภาวดี  ส่องเสนา ปลัด อบต.
87 อบต.หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น นายกิตติศักดิ์  บัวใหญ่รักษา นักทรัพยากรบุคคล
88 อบต.ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น นางสาวจิตรณภา  ชาติบุรี นักทรัพยากรบุคคล
89 อบต.ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น นางสาวรุ่งทิวา  ศรียางนอก ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
90 อบต.ป่าหวายนั่ง บ้างฝาง ขอนแก่น นายพาณิชย์  เรืองเจริญ ผอ.กองการศึกษา
91 อบต.ป่าหวายนั่ง บ้างฝาง ขอนแก่น นางรำไพ  ชมภูวิเศษ ครู
92 อบต.หนองแชง บ้านแฮด ขอนแก่น นางสาวสิตาวีร์  พูลศิริรัตนถาวร นักทรัพยากรบุคคล
93 อบต.ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น นายบัณฑิต  บุริมาตร นักทรัพยากรบุคคล
94 อบต.ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น นางสาวอุไร  อินทรพล นักวิชาการศึกษา
95 อบต.หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น นายสุวรรณ โพธิ์ขี ครูผู้ช่วย (ครูผู้ดูแลเด็ก)
96 อบต.หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น นายนราศักดิ์ จันทร์ลุทิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
97 ทต.โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น นายราชันย์  มหาดไทย นักทรัพยากรบุคคล
98 อบต.นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น นางวิยะดา  ชุมมา นักทรัพยากรบุคคล
99 อบต.นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น นายคมสันต์  คำมูลนิธีนนท์ ปลัด อบต.
100 อบต.นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น นางสาวนิภาพร  ทินช่วย นักวิชาการศึกษา
101 อบต.นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น นางสำลี  เหลืองคำ ครู
102 อบต.นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น นางฐิติธัญญ์  ดุมชัยภูมิ ครู  คศ.2
103 ทต.กุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น นางสาวสุดาวีร์  นาจันทัด ผอ.กองการศึกษา
104 อบต.กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น นางมรกต  ครองมติ ครู
105 อบต.กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น นางรัชนี  บุญลือ ครู
106 อบต.กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น นายสุทัศ  สอนโส นักทรัพยากรบุคคล
107 ทต.โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น นางสาวมาลิสา  พรมพารักษ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
108 ทต.โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น นางสาวสุนิศา  เลียบภูเขียว นักวิชาการศึกษา
109 ทต.ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น นางสิธิธัญญ์  เลิศคอนสาร ครู
110 ทต.ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น นางชนิดาภา  จันทร์พล นักทรัพยากรบุคคล
111 อบต.นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น นางกัญญนันทน์  รำเพยพลกิติชัย นักทรัพยากรบุคคล
112 อบต.นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น นายดำรงค์   เคหะห้วย ครู
113 อบต.นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น นางสุวรรณ์  สีหาวงค์ นักวิชาการศึกษา
114 อบต.ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น นางอังคณา  บัวเข็ม ครู
115 อบต.ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น นายศราวุธ  ศุภพร เจ้าพนักงานธุรการ
116 อบต.โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น นางสาวุลัยวรรณ  มูลกัน นักทรัพยากรบุคคล
117 อบต.โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น นางจินตนา  สีตะวัน ครูผู้ดูแลเด็ก
118 ทต.สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น นางสาวสิริพร  โพธิ์จันทร์ ครู
119 ทต.สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น นางสาวกษมล  บัวผาย ครู
120 ทต.วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น นางภัทรา  ทรทึก ครู
121 ทต.วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น นางวิลัดดา  เนตร์นี ครู
122 ทต.วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น นางสมพิศพักตร์  บัวผาย นักทรัพยากรบุคคล
123 อบต.ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น นางสาวปิยวรรณ   ศรีธร ครู
124 อบต.ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น นางสาววราพร  ลินกลาง ครู
125 อบต.หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น นางรัชดาภรณ์  สีแข่นไตร ครู
126 อบต.หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น นางสาวจันทร์เพ็ญ  กมลคร ครู
127 อบต.ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น นายอัครเดช  วิเศษนันท์ นักวิชาการศึกษา
128 อบต.บ้านโนน สูง ขอนแก่น นางสาวอารีรักษ์  เอกตาแสง นักทรัพยากรบุคคล
129 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยสงค์ ครูชำนาญการ
130 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น นางสุมิตรา  ทองคำภา ครูชำนาญการ
131 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น นางอัญชรี  อายุยืน ครูชำนาญการ
132 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น นางศิริวรรณ  เสนาเลี้ยง ครูชำนาญการ
133 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น นางภัชพิชา  พงษ์ภักดิ์ ครูผู้ดูแลเด็ก
134 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น นางปัญญา  เสนบัว ครูชำนาญการ
135 ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น พ.อ.อ.ฉัตรชัย  สาตร์นอก นักทรัพยากรบุคคล
136 ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น นางมณีรัตน์  มหาเสนา ครู
137 ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น นางนงเยอว์  ฉายบาง ครู
138 ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น นายภิรมณ์  นาคเจริญ ปลัด ทต.
139 อบต.ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น นายสุวิทย์  เหล่าจันงัน นักทรัพยากรบุคคล
140 อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น นายไพบูล  จันทะวงศ์ รองปลัด อบต.
141 อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น นางสาวดษดาว  แจ่มใส หัวหน้าสำนักปลัด
142 อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น นางสาวนฤมล  นุฤทธิ์มนตรี นักทรัพยากรบุคคล
143 อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น นางครองทรัพย์  ปัญจวรรณา นักวิชาการศึกษา
144 อบต.ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น นางจันเพ็ญ  ผาจวง ครู
145 ทต.พระบุ พระยืน ขอนแก่น นางดวงหทัย  ดีเลิศ ครูชำนาญการ

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.