ประกาศรายชื่อ 26 -28 มิถุนายน 2563 จ.สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ

และการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566)

ระหว่างวันที่ 26 -28  มิถุนายน 2563  ณ โรงแรมบีพี  แกรนด์ทาวเวอร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

1 อบต.ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา นายรุ่งโรจน์  สุวรรณะ รองปลัด อบต.
2 อบต.ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา นางสาวมณฑกิจ  ไชยสนิท นักทรัพยากรบุคคล
3 ทน.สงขลา เมือง สงขลา นางสาวมญชรี  สินธุรหัท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4 ทน.สงขลา เมือง สงขลา นางสาวจามรี  โพธิ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5 ทน.สงขลา เมือง สงขลา นายฉัตรชัย  เผือกเนย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6 ทม.สะเดา สะเดา สงขลา นายยงยุทธ  โชติพิรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด
7 ทม.สะเดา สะเดา สงขลา นางนัลฉวัล  ไผ่แก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นายรัฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง
9 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นางนุชจิรา คงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
10 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นางณัฐณิชา มีปิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นางสาวอรินดาวน์ เพชรศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นางพรรณณี สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง
13 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นายอุดมเดช พร้อมมูล ปลัด อบต.
14 อบต.พังยาง ระโนด สงขลา นายมนตรี สังข์กุล หัวหน้าสำนักปลัด
15 ทต.ปากแตระ ระโนด สงขลา นางเนาวรัตน์ นวลพลับ หัวหน้าสำนักปลัด
16 ทต.ปากแตระ ระโนด สงขลา นางอมรรัตน์ แท่นสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
17 ทต.ควนเนียง ควนเนียง สงขลา นางสาวอุ่นใจ สิทธิมาก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
18 อบต.ควนเนียง ควนเนียง สงขลา นางสาวอุณดาก์ กาญจนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
19 อบต.เปียน สะบ้าย้อย สงขลา นายพลพิพัฒน์ วัฒนศรีสงวน นักทรัพยากรบุคคล
20 ทต.ท่าช้าง บางคล้า สงขลา นางสาวจุฑา  ศิริรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
21 ทต.ท่าช้าง บางคล้า สงขลา นางสาวสุนิษา  สุวรรณพรรค นักทรัพยากรบุคคล
22 อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา นางสาวสุภาพร​ แว่นแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
23 อบต.คลองหรัง นาหม่อม สงขลา นายบำรุง  พรหมเจริญ นายก อบต.
24 อบต.คลองหรัง นาหม่อม สงขลา นายยศพล  มงคลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.