ประกาศรายชื่อ 8-10พฤษภาคม2563จ.แพร่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ

และการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

ระหว่างวันที่ 8 – 10  พฤษภาคม  2563  ณ โรงแรมแพร่นครา  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

1 ทต.วังหงษ์  เมืองแพร่ แพร่ นายธีรศักดิ์  เหมือนหม้อ ปลัดเทศบาล
2 ทต.วังหงษ์  เมืองแพร่ แพร่ นางสาวพิมลภัส  วงศ์เวียน หัวหน้าสำนักปลัด
3 ทต.วังหงษ์  เมืองแพร่ แพร่ นายชนธัญ  อินทราวุธ นักทรัพยากรบุคคล
4 อบต.แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ นางสาวพรรณิกา ดังเดิม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5 ทต.ทุ่งกวาว เมือง แพร่ นางดวงชีวัน จันทราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6 อบต.นาจักร เมือง แพร่ นายอริยพงษ์ พรธรรมธนสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
7 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ นางวรดนู เชียงลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8 อบต.บ้านปง สูงเม่น แพร่ นางสาวอรพรรณ มโนเจริญ นักทรัพยากรบุคคล
9 อบต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่ นายอรุณ กาบเกี้ยว ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10 อบต.แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ นางสาวอรยา ดวงมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11 อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ ส.ต.อ.ทองอินทร์  แมตเมือง ปลัด อบต.
12 อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ นายสุวิทย์  อ้อมแอ้ม หัวหน้าสำนักปลัด
13 อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ นายกฤษฎ์  เพชรหาญ ผู้อำนายการกองการช่าง
14 อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ นางสาวอารีรัก  สายน้ำเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง
15 อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ นางชุมพูนุท  ใจสุดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
16 อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ นายพิชิตชัย  ภูริปัญญาวรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.