ประกาศรายชื่อ 1 - 3 พฤษภาคม 2563 จ.อุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ

และการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2563 ณ โรมแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเต็ล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 ทต.ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี นางประภัสสร  โสภะวงษ์ นักทรัพยาบุคคล
2 ทต.ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี นางสาวปิยดา  ไก่แก้วว นักทรัพยาบุคคล
3 อบต.นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี นายสุริยน  หน่อแก้ว รองปลัด อบต.
4 อบต.นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี นางณัฐนนท์  เรือกิจ เจ้าพนักงานธุรการ
5     อุบลราชธานี นางนิตยา  ชนะกุล นักทรัพยาบุคคล
6     อุบลราชธานี นางสาวศศิญา  กระแสบุตร ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
7 อบต.กลางใหญ่  อ.เขื่องใน อุบลราชธานี ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี  ปลัด อบต
8 อบต.กลางใหญ่  อ.เขื่องใน อุบลราชธานี  นายวิมล บุญไชย รองปลัด อบต.
9 อบต.กลางใหญ่  อ.เขื่องใน อุบลราชธานี  นางนิภาพร นนนารถ หัวหน้าสำนักปลัด
10 อบต.กลางใหญ่  อ.เขื่องใน อุบลราชธานี นางสาวกิติยา  บุญศักดิ์ นักทรัพยาบุคคล
11 อบต.หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี นางสาวภัคภิญญา ชัยธิมาธิกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.