ประกาศรายชื่อ1 - 3 พฤษภาคม 2563จ.สุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม  2563  ณ โรมแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 อบต.บ้านจรรย์ สังขะ สุรินทร์ นางปัทมาพร  ขวัญรัมย์ นักวิชาการศึกษา
2 ทต.สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ นางอารีย์  สังข์สีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3 อบต.สะเดา บัวเชด สุรินทร์ นางอุไรรัตน์ จิตต์หาญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
4 อบต.สะเดา บัวเชด สุรินทร์ นายสุวิชา ใจมั่น นักวิชาการศึกษา
5 อบต.สะเดา บัวเชด สุรินทร์ นางละอองฟ้า พูลเลิศ ครู
6 อบต.สะเดา บัวเชด สุรินทร์ นางสาวธัญดา กิจตะไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7 อบต.หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ นางสาวสมจิตร  ศิลาชัย ครู
8 อบต.หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ ศันสนีย์  ศรีเสมอ ครู
9 อบต.บะ ท่าตูม สุรินทร์ นายณัฏฐพัชร์  รัตนะธีรากร ผอ.กองการศึกษา
10 อบต.บะ ท่าตูม สุรินทร์ นางศรัญญา  รัตนะธีรากร นักวิชาการศึกษา
11 อบต.เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ นางจำลองลักษณ์  สุขยา ครู
12 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางนภาพร  บรรลุสุข ผอ.กองการศึกษา
13 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางสาวเสาวคนธ์  มูลศาสตร์ นักวิชาการศึกษา
14 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางพัชรินทร์  มีโชค ครู
15 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางเภาว์  สมัครณรงค์ ครู
16 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางทัศนี  ภาสดา ครู
17 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางจริยา  ผจญกล้า ครู
18 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางสาวพวงเพขร  ฝอยจันทร์ ครู
19 อบต.ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ นางสุภัสสรา  กระจ่างดี ครู
20 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางอภิชันท์  ชาญนรา นักทรัพยากรบุคคล
21 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางสาวขวัญสิริ  บุญมี นักวิชาการศึกษา
22 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางสำเนียง  พิลึกรัมยื ครู คศ.1
23 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางสำรวมสุข  ตลับทอง ครู คศ.2
24 อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ นางปุณยวัจนา  ดดอนเมืองพล ครู คศ.1
25 อบต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางธนวันต์  พันตาแสง ผอ.กองการศึกษา
26 อบต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางสาวกรรณภัสส์  กลั่นแก้ว นักวิชาการศึกษา
27 อบต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางสาวนารีรัตน์  ยอดจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
28 อบต.ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ นายรัตนชัย  พิกุลสด ผอ.กองการศึกษา

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.