ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด ประกาศรายชื่อ 27-29มีค63จ.อุตรดิตถ์

ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

1 อบต.ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวนิธินาถ  ศรีประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด
2 อบต.ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางนันทิกานต์  เครือประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวพรพรรณ เอี่ยมสมร เจ้าพนักงานการเงินแลบัญชีชำนาญงาน
4 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางชนิดาภา อินทะพาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวอริศราวรรณ มีเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางเกษร ใจหล้า เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
7 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวสุภญา โภชนจันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
8 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางมณฑา. ปาด้วง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
9 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวรัตนา พรมช้าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
10 ทต.ป่าเช่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวสโนไวท์  ทายา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11 ทต.ป่าเช่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางศิริมล  แจ้งภักดี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
12 ทต.ป่าเช่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายพรรษะพล  เจริญผล นายช่างโยธาชำนาญงาน
13 ทต.ป่าเช่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางเยาวภานี  คร้ามสี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
14 ทต.บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวกัญญาภัค หมื่นจิตร นักทรัพยากรบุคคล
15 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางศิริอร เข็มเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
16 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวกฤตยา จันทร์แสนตอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
17 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิการ์ สอนกำเนิด วิศวกรโยธาชำนาญการ
18 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวจุฑาทิพย์ แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
19 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวนินทร์นัชชา ชวนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
20 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวพิมพิศา สุทินกรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
21 ทต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวสุณิสา พลีเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายประเสริฐ ปานอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
23 อบต.วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางพสชนัน ฉลอม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
24 อบต.วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางวิริยา ถาคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
25 อบต.วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางภรนิพา จันทร์คำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
26 อบต.วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ จ.ส.อ.อนุวัฒน์ เตชัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
27 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางพรเทวา นิลสนธิ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
28 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวปิยพร ตุ้มพงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
29 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวสุนีย์ ปั้นจาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
30 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายประจุล มะตัน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
31 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวศศิกาญจน์ ตุ้มพงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
32 อบต.ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางธนานันต์ ทิพย์ศุขวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
33 อบต.ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวภัณฑิลา ใจชะลอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
34 อบต.ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสุพัตรา กูดไคร้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
35 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวพิมพ์ชญา สุทธิพรฐานันท์ นักวิชาการศึกษา
36 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางศรีสมรัก แก้วนาคแนว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
37 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวสุวลี จันทร์ลักษมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
38 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ จ่าสิบเอกคมกฤช จิ๋วอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
39 อบต.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ นายชาญชัย สุทธะตั้ง นักทรัพยากรบุคคล
40 ทต.ตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ นางรุ่งรวี บุญญาวัฒนฤกษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
41 อบต.ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวจำเนียน อินสา หัวหน้าสำนักปลัด
42 อบต.ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวจงรัก แก้วกองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล
43 อบต.ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวปาจิม วงค์แสนศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
44 อบต.ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาววรินดา นำยศ เจ้าพนักงานธุรการ
45 อบต.บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาววิไลวัลย์  วงษ์ปัน นักทรัพยากรบุคคล
46 อบต.น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางนางรัญนะธี ใจใหญ่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
47 อบต.น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางวรณัณ นาระต๊ะ หัวหน้าสำนักปลัด
48 อบต.ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ชมภูน้อย ปลัด อบต.
49 อบต.ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นายยรรยงค์ แสนบ้าน หัวหน้าสำนักปลัด
50 อบต.ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นางสาวศุจินันท์ ทานัด นักทรัพยากรบุคคล
51 อบต.ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ นางณิชากานต์  นิลพัตร นักทรัพยากรบุคคล
52 อบต.บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ นางสาวรวิภา อินขำ นักทรัพยากรบุคคล
53 อบต.บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ นางวิชุดา ดาตา หัวหน้าสำนักปลัด
54 อบต.นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ พ.จ.อ.พงศธร รัตนโชติคุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
55 อบต.นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ นางวิลาสินี ดวงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
56 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวนุชนารถ พรมลัภ นักทรัพยากรบุคคล
57 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวแสงเทียน ท่วมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
58 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวจันทร์ธิวา ก้อนคุ้ม เจ้าพนักงานธุรการ
59 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นายสุพิชฌาย์ ไม้งาม นักพัฒนาชุมชน
60 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวจิรัฐยา เที่ยงน้อย นักวิชาการจัดเก็บรายได้
61 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางนิภาพร คงนิล เจ้าพนักงานธุรการ
62 อบต.ดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวอังคณา อยู่จำนงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี
63 อบต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวณัฐธิดา มากจุ้ย นักทรัพยากรบุคคล
64 อบต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวลัดดาวัลย์ ปานทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
65 ทต.ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ นางจันทนิภา มณีรัตนาพร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
66 ทต.ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
67 อบต.ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวรุจิรา โลหะจันที หัวหน้าสำนักปลัด
68 อบต.ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวนภารัตน์ พุฒนาค นักทรัพยากรบุคคล
69 อบต.บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวเยาวเรศ  ก้อนเครือ หัวหน้าสำนักปลัด
70 อบต.บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวมยุรี  จันทร์สา นักทรัพยากรบุคคล
71 อบต.สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น นักทรัพยากรบุคคล
72 อบต.สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางสาวรัตนาภรณ์ ผุยดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
73 อบต.สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางภัทรภร  เบี้ยวน้อย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
74 อบต.สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางเทพสุดา  กรงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
75 อบต.สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางสาวนริศรา  ทาออน เจ้าพนักงานธุรการ
76 ทต.ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ นางสาวอรพิน อ่อนพรม นักทรัพยากรบุคคล
77 ทต.ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ นางกัลยากร​ ตันติอำไฟ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
78 ทต.ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ นางพจนา  ต๊ะปึง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
79 อบต.บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ นายสมควร พุทธา นายก อบต.บ้านเสี้ยว
80 อบต.บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางสาวศุภรัสมิ์ พาทอง นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ
81 อบต.บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางพิชยาพัชร์ เวชสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
82 อบต.บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางศินารัตน์  ศิริอ่วม  
83 อบต.บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ นางสาวศจิรัชยา พุทธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
84 อบต.บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ นายบรรลือรบ ยืนยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
85 อบต.ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวจิตรพร เป็กเตปิน นักทรัพยากรบุคคล
86 อบต.ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ นางเรรัย พัวสัมพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
87 อบต. ดงพญา  บ่อเกลือ น่าน ณฐวัฒน์ ธิมิตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
88 ทม.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวมลฤดี  มูลแก่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
89 อบต.ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ นาย.กฤศพรต สัตยประกอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
90 อบต.ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ นางสาวสายรุ้ง ใจหล้า นักพัฒนาชุมชน
91 อบต.ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ นายยศวีร์ จรรยฐวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
92 อบต.ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ นางสาวดาริน สีกาวี นักทรัพยากรบุคคล
93 อบต.น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ นางสุดา ยิ้มเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล
94 อบต.น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ นางบุญธรรม ด้วงอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
95 อบต.น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ นางชนากานต์ ปัญท์จักร นักวิชาการเงินและบัญชี
96 อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ นายพิมิตร  เสือเดช นักทรัพยากรบุคคล
97 ทต.ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวขณิชฐา  อัตุทโชติ นักทรัพยากรบุคคล
98 ทต.ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางเวฬุวรรณ  มิ่งมาตร เจ้าพนักงานธุรการ
99 ทต.ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวสุนิษา  มิ่งรอต เจ้าพนักงานธุรการ
100 อบต.แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางนิติภรณ์  เทศบ้านเกาะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
101 อบต.แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางวรรณนภา  ไชยคำ  
102 อบต.ท่าแผก น้ำปาด อุตรดิตถ์ นายธนภัทร  นวลมะ นายช่างโยธา
103 อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ นางกันตพัฒน์  เขียวเทศ นักทรัพยากรบุคคล
104 อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวธัญญาพร  เภารอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน
105 อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ นายรุ้งเพชร  ทับทิมเทศ นิติกร
106 อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวรสจิรา  รินทร์ศิริธรรม นักจัดการงานทั่วไป
107 อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ พจท.สัมพันธ์  ม่วงสวัสดิ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
108 อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวสายใจ  เสือคง นักวิชาการเงินและบัญชี
109 อบต.นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ นายวีระเชษฐ์ ฉิมสา นายช่างโยธาชำนาญงาน
110 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางเรณู  เกตุแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด
111 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวพรพิไล  คงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
112 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวเนาวรัตน์  พรมไคร้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
113 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวกมณธ์พรรณ์  ชนะไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
114 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางณิชากานต์  โทนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
115 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นายอนุชาติ  วอนเจียม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
116 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ จ่าอากาศตรีบุญธรรม  คล้ายหนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
117 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางอรนรินทร์  อินเลื่อม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
118 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวทรรศนีย์  แช่ตั้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
119 อบต.ป่าค่าย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นายนิรุตต์  บุญเขต จ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
120 อบต.ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ นางสาวณัฐฐะวรรณ  มาสุด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
121 อบต.ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ นางสุพิชญะนันทน์  ไพจิตรกุญชร นักทรัพยากรบุคคล
122 ทต.บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ นางชุติกาญจน์ คำหล้า นักทรัพยากรบุคคล
123 อบต.นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวภาวิณี เทียนสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด
124 อบต.นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวสุจิตตรา ขำทอง นักทรัพยากรบุคคล
125 อบต.ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ นายรูม อินแจ้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.