ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด ประกาศรายชื่อ 27-29 มีค 63 จ.มหาสารคาม

ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนา

 “ การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ระหว่างวันที่ 27 - 29  มีนาคม  2563  โรงแรมสยามธาราพาเลซ  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

1 อบต.กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม นางยุพาวดี ไชยพิเดช ครู
2 ทต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม นายจรินทร์  รินทรึก นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน
3 ทต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม นางสุนีรัตน์  อุปพรรณ์ ครูชำนาญการ
4 อบต.ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม นางทิชากร  แสนคำวง ครู
5 อบต.ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม นางกรณิศ  สุวรรณภักดี ครู
6 อบต.ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม นางสาววรรณกร  สีมีงาม ครู
7 อบต.ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม นางสาวบุสดี แก้วสากล ครู
8 อบต.มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม นางสมัชญา. โนนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
9 อบต.มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม นางสาวชวนพิศ. ศรีมุงคุณ นักวิชาการวัฒนธรรม
10 อบต.มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม นางกัญญารัตน์  แสนตุ้ย ครู
11 อบต.มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม นางคำแนะนำ  ราชหา ครูชำนาญการ
12 อบต.ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม นางสาวแพรวพรรณ สุวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
13 อบต.ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม นางสาวกฤตติกา ไชยนิคม ครู
14 อบต.ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม นางสาวอาภรณ์ เจนการ ครู
15 อบต.เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม นางสุพรรณ ศรีหวัง ครูชำนาญการ
16 อบต.เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม นางพิมพ์พิสุทธิ์ ธูปกระโทก ครู
17 อบต.กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม นางสาวสายฝน ดาคม นักวิชาการ
18 อบต.กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม นางสาวภัทราวดี สาคุณ ครู
19 อบต.กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม นางศุภลักษณ์ รัฐอาจ ครู
20 ทต.หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม นางสาวชุมภู  รัตน์เพ็ชร ครู
21 ทต.หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม นางสมหวัง  สิงทอง ครู
22 ทต.ซำสูง ซำสูง ขอนแก่น นางดารารัตน์  จันทะคัต ครู
23 อบต.หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม นางกรองทิพย์  ขจรนาค ครู
24 อบต.หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม นางหยาดทิพย์  ปุผาลา ครู
25 อบต.หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม นางอรนุช  สายไพสงค์ ครู
26 อบต.หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม นางอาทิตย์  ปิดตามานัง ครู
27 อบต.หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม นางละอองทิพย์  ปริมิพุทร ครู
28 อบต.เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม นางสายพิน ทบพวก ผู้อำนวยการกองการศึกษา
29 อบต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม สิบเอกดิเรก  ปะวะเสริม รองปลัด อบต.
30 อบต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางอรพินทร์  ชุบสุวรรณ ครู
31 อบต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางมณี  ประทุมมาศ ครู
32 อบต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางเบญจพรรณ  แก้วกัน ครู
33 อบต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นายอรรนพ  ปุราชะกา นักทรัพยากรบุคคล
34 อบต.ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม นางทองมี  เวียงแก ครู
35 อบต.ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม นางสาวสุนันทา  อันชำนาญ ครู
36 ทต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางสาวโศจยา  ทองดวง ครู
37 ทต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางสุนทรี  ต่อพันธ์ ครู
38 ทต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางสาวโศจยา ทองดวง ครู
39 ทต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นางสุนทรี ต่อพันธ์ ครู
40 อบต.กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม นางกัญญาณัฐ มาศบิ้ง ครูผู้ดูแลเด็ก
41 อบต.กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม นางสาวอภิวรรณ ราชมนเทียร นักวิชาการศึกษา
42 อบต.ดงยาง นาดูน มหาสารคาม นางนิรัชรา พินทะปะกัง ครู
43 อบต.บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม นายสุนทร หนองคูน้อย นักวิชาการศึกษา
44 อบต.ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นายบรรพต  สวัสดิผล ผู้อำนวยการกองการศึกษา
45 อบต.ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นายสุทธิธรรม  สุวรรณทา นักวิชาการศึกษา
46 อบต.ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม นายพลวรรธน์​ ทองย่อม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
47 อบต.หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาวพัชนี บาริศรี ครู
48 อบต.หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาววิภาดา ปะวันเณย์ ครู
49 อบต.สำโรง นาเชือก มหาสารคาม นางสาวพัชรินทร์  ทองศิริ นักวิชาการศึกษา
50 อบต.โนนแดง บรบือ มหาสารคาม นางสาวพัสดาทอง  อันแสน  
51 อบต.โนนแดง บรบือ มหาสารคาม นางสาวอุทิน  ปะทังโข  
52 อบต.โนนแดง บรบือ มหาสารคาม  นางสมาพร  คำด้วง   
53 อบต.โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม นางสมปอง  สอนจันทร์ นักวิชาการศึกษา
54 อบต.โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาวทัณฑิกา  พรมแสง นักทรัพยากรบุคคล
55 อบต.งิ้วมา วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาวกมลฉันท์  มนัสโธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
56 อบต.โคกก่อ เมือง มหาสารคาม นางสาวพรสวรรค์  จันทร ครู
57 อบต.โคกก่อ เมือง มหาสารคาม นางหนูผล  แก้วโยธา ครู
58 อบต.เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นางสาวลดาวรรณ ชุมจันทร์ ผู้อำนวยการกองกาศึกษา
59 อบต.เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นางสายฝน แน่นชารี ครู
60 อบต.เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นางฉันทนา สอนสังข์ ครู
61 อบต.เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นางวัลวิภา ปะมาลา ครู
62 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาวกมลฉันท์ นมัสไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
63 อบต.หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาวสุภาวดี  น้อยศรี นักวิศึกษาชำนาญการ
64  อบต.หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม นางสาววราภรณ์  ปะภาษา ครู
65  อบต.หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม นางจินตนา  สุดสูง ครู
66 อบต.แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม นายทองคำ  สิทธิโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
67 อบต.โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม นางสุขสวัสดิ์  แก้วสังข์ ครู
68 อบต.เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคา นายธีระวัฒน์ จรูญรักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
69 อบต.เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม นางละมุด แพงจันทร์ ครู คศ.2 ชำนาญการ
70 อบต.เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม นางอรพินท์ ไชยเดช ครู
71 อบต.แกดำ แกดำ มหาสารคาม นายทนงศักดิ์  ปักโคทานัง นักวิชาการศึกษา
72 อบต.แกดำ แกดำ มหาสารคาม นางสาวอุไรวรรณ  สุหา ครู
73 อบต.แกดำ แกดำ มหาสารคาม น้ำค้าง พันชมภู ครู
74 อบต.ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม หทัยรัตน์ ประสานทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
75 อบต.ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม จิระวัฒน์ ระวิหังโส ครู
76 อบต.ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สุนทรา ผจวบโชค ครู

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.