ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด ประกาศรายชื่อ20-22มีค63จ.บุรีรัมย์

ยกเลิกการจัดอบรมยังไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการสัมมนาการเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 20 – 22  มีนาคม  2563 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 อบต.หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวเกษร ภูมิกอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
2 อบต.หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ นางลำใย ทุมมาลา ครู
3 อบต.ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ นางอรวรรณ​ นะวันรัมย์ ครู
4 อบต.ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ นางนิจรวีย์  เขียวสดใส ครู
5 อบต.ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ นางสาวเบญจมีนทร์​ พะเนตรรัมย์ ครู
6 อบต.ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ นางภัทราลักษณ์  ทะยานรัมย์ ครู
7 ทต.ดอนอะราง ครู บุรีรัมย์ นางประภาศรี  หินอ่อน ครู
8 อบต.หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวชลาลัย ภิศักดิ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
9 อบต.หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวประไพศรี ชัยชนะ ครู
10 ทต.ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวกฤติยาภรณ์  ตระกูลดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11 ทต.ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวธัญญารัตน์  ไวยาประโคน นักวิชาการศึกษา
12 ทต.ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวทิพย์วรรณ  ชารี เจ้าพนักงานธุรการ
13 อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ ส.ต.ท.สัญญา  สายแวว ปลัด อบต.
14 อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางสาวกรรณิกา  ใจดี ผอ.กองการศึกษา
15 อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ นายวุฒิชัย  อินสำราญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
16 อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางจันทร์จิรา  แช่มรัมย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
17 อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางสาวถนอมศรี  นันทะชาตฺ ครู
18 ทต.บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางสาววันเพ็ญ บำรุงแคว้น ครู
19 ทต.บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางสาวยุพิน. รสหอม ครู
20 ทต.บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางณัฐธิกาญน์. เลขะวัฒนะ ครู
21 ทต.บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางทิพวรรณ. ชื่นรัมย์ ครู
22 ทต.บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ นางสาวมนัสขวัญ. นฤนาถธนาวรัตน์ ครู
23 อบต.ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางสาวปิ่นผา  นรเชษฐเดชา นักทรัพยากรบุคคล
24 อบต.เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ นางกาญจนา  สิงห์ชาดา ผู้อำนวยกองการศึกษา
25 อบต.เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ นางสาวกาญจนา  โคตรบรรเทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
26 อบต.ทุ่มกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาวพัชรนันท์  วีรยุทธศิลป์ นักบริหารงานส่วนท้องถิ่น
27 อบต.ทุ่มกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาววนิดา  วิเจดีย์ นักบริหารงานทั่วไป
28 อบต.ทุ่มกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาวบังอร  เวียนติง นักทรัพยากรบุคคล
29 อบต.ทุ่มกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาวสุธาทิพย์  เจริญดี ครูชำนาญการ
30 อบต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางจุฬาลักษณ์  กอบัวกลาง นักทรัพยากรบุคคล
31 อบต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางอุมาพร  แย้มศรี ครู
32 อบต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวกาญจนา  แจ่มเดช ครู
33 อบต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวทองใส  สิทธิวงศ์ ครู
34 อบต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางนารี  เลิศยะโส ครู
35 อบต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวสมบัติ  ดาวเรืองรัมย์ ครู
36 อบต.บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาวทัศนีย์  เสือประโคน นักทรัพยากรบุคคล
37 อบต.บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาวสุภาภรณ์  สุปะกรรม นักทรัพยากรบุคคล
38 อบต.บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ นางสาวรุ้งนภา  สืบสีสุข ครู
39 อบต.แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางสุธาทิพย์  ปานสุขสาน ผอ.กองการศึกษา
40 อบต.แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางศิริรัตน์  มากเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคล
41 อบต.แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางวาสนา  โสภัณ ครู
42 อบต.แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางประดิษฐ์  พิมพิสาร ครู
43 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน ผอ.กองการศึกษา
44 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางภิณญาภัชต์  นุรักรัมย์ ครูชำนาญการ
45 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางกัลยรัตน์  จะแรบรัมย์ ครู
46 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางจิราพร  ปลีประโคน ครู
47 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวสุรีรัตน์  ต่างประโคน ครู
48 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางรุ่งทิวา  ประเสริฐศรี นักทรัพยากรบุคคล
49 อบต.ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวภัทร์นรินทร์  อำนวยศรี นักวิชาการศึกษา
50 อบต.ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ นางสุภาพ  ดำชุมแสง ครู
51 อบต.ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวสุทธิ  ปราบสกุล ครู
52 อบต.ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ นายฤทัย  ประสงค์ทรัพย์ นักวิชาการศึกษา
53 อบต.เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นายวิฑูรย์  สำราญรัมย์ นักวิชาการศึกษา
54 อบต.เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางสาวภัทรชพร  สมภพ นักทรัพยากรบุคคล
55 อบต.ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ นางสาวสุธาสินี  ทบวัน รองปลัดฯ
56 อบต.ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ นางสาวกรรณิการ์  พันธ์งาม ผอ.กองการศึกษา
57 อบต.ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ นางชญานิน  นิกูลรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล
58 อบต.สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ นางรุ่งตะวัน  จันทะมณี ผอ.กองการศึกษา
59 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นายองอาจ  จัตุกูล หัวหน้าสำนักปลัด
60 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นางพรสวรรค์  สุกเสกสัน ครูชำนาญการ
61 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นางสาวจิณณปภา  สิงห์ชาดา ครูชำนาญการ
62 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นางสาวกนิตฐา  บุญทาทอง ครูชำนาญการ
63 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นางเพ็ญนภา  กว้างพิมาย ครู
64 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นางนิติยา  เคนคำภา ครู
65 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ นางสุพรรณ์  แสงแก้ว ครู
66 อบต.ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ อาภาพร ทองยอน ครู
67 อบต.ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ ชิดชนก งามทวี ครู
68 อบต.ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ อริสรา ทบประดิษฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
69 อบต.บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ นางสมพงษ์  รัตนเพิ่ม ครู
70 อบต.บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ นางนิภาพร  แทนโสภา ครู
71 อบต.บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ นางอุดม  เปรมไธสง ครู
72 อบต.โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางสาวอโณทัย  เชยประโคน ครู
73 อบต.ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวอติกานต์  อะช่วยรัมย์ ครูชำนาญการ
74 อบต.ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวมยุรี  ทะรารัมย์ ครูชำนาญการ
75 อบต.โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางสาววีรินทร์ฑิรา แกล้วกล้า หัวหน้าสำนักปลัด
76 อบต.ดงพลวง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวจิรปรียา  ดำหริ ผอ.กองการศึกษา
77 อบต.ดงพลวง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวภัสสีศา  สินสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
78 อบต.ดงพลวง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวละมัย  จันทะพันธ์ ครู
79 อบต.ดงพลวง แคนดง บุรีรัมย์ นางอุษา  จวบสมบัติ ครู
80 อบต.ดงพลวง แคนดง บุรีรัมย์ นางนัททิภา  รอบแคว้น ครู
81 อบต.ดงพลวง แคนดง บุรีรัมย์ นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีภา ครู
82 อบต.สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ นางนงเยาว์ ยมรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
83 อบต.สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสุปราณี ขะจีฟ้า ครู ค.ศ.2
84 อบต.สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ นางกาล กุมรัมย์ ครู
85 ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ นายวิศรุต  วิเชียร นักทรัพยากรบุคล
86 อบต.หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางสาวอมรพรรณ  บุญที  ผู้อำนวยการกองการศึกษษา
87 อบต.หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางสาวแสงดาว  ดวงคำน้อย นักจัดการงานทั่วไป
88 อบต.หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางภาราดา  โพยนอกบนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
89 อบต.หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางละมัย  เทศไธสง ครู
90 อบต.หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางไสว  จอดนอก ครู
91 อบต.ถลุงเหล็ก เมือง บุรีรัมย์ นางสุนิสา  วิเศษ  
92 ทต.สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวธนวรรณ  วงค์สุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
93 ทต.สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวชญาภา  จะแรกรัมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
94 ทต.สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ นางจิระษา  รัตนสถาพร ครู ค.ศ.2
95 ทต.สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ นางโฉมฉาย  รอบแคว้น ครู ค.ศ.1
96 อบต.กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางสาวลลิตตา  ไกรเวช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
97 อบต.กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางนิตยา  แสนนอก ครู ค.ศ.1
98 อบต.กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ นางพีรญา  มาตรวิเศษ ครู ค.ศ.2
99 อบต.ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ นางสาวสมใจ  พาหอม ครู
100 ทต.หนองตราด เมือง บุรีรัมย์ นายยุทธ วัชระเงิน                                                                             ผอ.กองการศึกษา
101 ทต.หนองตราด เมือง บุรีรัมย์ นางละออง  วัชระเงิน ครู
102 ทต.หนองตราด เมือง บุรีรัมย์ นางคูณศรีนุช  ยิ้มเกตู ครูผู้ช่วยเด็ก
103 อบต.เมืองฝ่าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ นางสาวธันยพร  พยัคพา ครู
104 อบต.เมืองฝ่าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ นางสาวนิต  ยินดีชาต ครู
105 อบต.เมืองฝ่าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ นายธีรวีร์  พงศชยดุริวัฒน์ ผอ.กองการศึกษา
106 อบต.แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางถิรนันท์ วีระนันทสิทธิ์ ครู
107 อบต.แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางสุภาพร บุตดาวัน ครู
108 อบต.แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางสมธิดา สำราญรัมย์ ครู
109 อบต.แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางสาวมณีวรรณ จตุเทน ครู
110 อบต.แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางสาวบัวจันทร์ ศรีบุบผา ครู
111 อบต.เสาเดียว หนองหงษ์ บุรีรัมย์ นางสาวมารศรี  เค้าไธสง ปลัด อบต.
112 อบต.เสาเดียว หนองหงษ์ บุรีรัมย์ นางกรรณิการ์  สุดตาชาติ ผอ.กองการศึกษา
113 อบต.เสาเดียว หนองหงษ์ บุรีรัมย์ นางสาววรรรก  ธาตุดี นักทรัพยากรบุคคล
114 ทต.พนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ รุ่งสุดา ชาติวารินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
115 ทต.พนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ นางวารี เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
116 ทต.พนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ นางทัสมาลี กิ่มผกา หัวหน้าสำนัปลัดเทศบาล
117 ทต.แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ พยอม แวงวรรณ ครู
118 ทต.พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ นางนิตยา โพธิขำ ครู
119 อบต.บ่านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ นางลำไย  พรอยู่ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
120 อบต.บ่านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ นางสาวสรัสศรี  แก้วไธสง ครู
121 อบต.บ่านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ นางรัศมี  หมื่นไธสง ครู
122 อบต.หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ นางสาวสุมาวดี ตองติดรัมย์ ครู
123 อบต.หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ นางสาวสุนีย์ วงค์แก่นท้าว ครู
124 อบต.หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ นางสาวประถมาภรณ์ นนทบท ครู
125 อบต.หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ นางศศิธร พูนไธสง ครู
126 อบต.หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ นางเกษศิรินทร์  เพิ่มชาติ    ครู
127 อบต.หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ นางพัฒชรินทร์  สมานชาติ ครู
128 อบต.สะแกโพรง เมือง บุรีรัมย์ นางสาวปิยธิดา  อุดมผุย นักทรัพยากรบุคคล
129 อบต.ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ นายสุธรรม  ทัฬหนิรันดร์  
130 อบต.โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางประนอมไพ  รัตนนท์ ครู ค.ศ.2
131 อบต.ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ นางมณี ปะวะถา ครู
132 อบต.ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ นางสาวชุตินันท์ สาลีทอง นักทรัพยากรบุคคล
133 อบต.หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางจิระวรรณ์ สะเทิงรัมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
134 อบต.หนองบัวโคก ลำปลายมาศมาศ บุรีรัมย์ นางสำราญ เชียรรัมย์ ครู
135 อบต.หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นางสำราญ จันทะเมนชัย ครู
136 อบต.ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ นายบรรเทิง แซงรัมย์ ครู
137 อบต.โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางวิไลวรรณ จำลองกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
138 อบต.โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ นางอรทัย พันธ์โบ ครู
139 อบต.สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ นายภัทรพงษ์  สุดใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
140 อบต.แสนพัน ธาตุพนม นครพนม นางสาวนิธิกรพัฒน์ สร้อยจิตร ผอ.กองการศึกษา
141 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางสาวพนัส สิงห์ประโคน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
142 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางภิณญาภัชต์ นุรักรัมย์ ครูชำนาญการ
143 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางกัลยรัตน์ จะแรบรัมย์ ครู
144 อบต.บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ นางรุ่งทิวา ประเสริฐศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
145 อบต.ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางทิพากร อินทร์พันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
146 อบต.ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นายสมพร ดูเรืองรัมย์ นักวิชาการศึกษา
147 อบต.ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางพิมลักษณ์ วงศ์ประณุท ครู
148 ทต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นายชัยชนะ  ต้นศิริ ผู้อำนายการกองการศึกษา
149 ทต.แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ นางรุ่งทิพย์  มีบุญ ครู
150 อบต.ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางสาวพรพรรณ สำรวมจิต ครู
151 อบต.ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางจีรพา ไชยะคำ ครู
152 อบต.ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
153 อบต.หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางสาวธัญญ์ฐิตา  อัมรัตน์วรโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
154 อบต.หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางธธนา  คือประโคน ครู
155 อบต.หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ นางสาวสุพรัตรา  สติพา ครู
156 อบต.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ นางธีราพร  ขนชัยภูมิ นักวิชาการศึกษา
157 ทต.ห้วยหิน หนองหงษ์ บุรีรัมย์ นางสาวพนิดา  ใจงูเหลือม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
158 ทต.ห้วยหิน หนองหงษ์ บุรีรัมย์ นางสาวมณทิรา  คงไธสง นักจัดการงานทั่วไป
159 อบต.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวอำพร  ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด
160 อบต.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ นางบุษยรัตน์  สมสวย นักทรัพยากรบุคคล
161 อบต.บ้านยาง เมือง บุรีรัมย์ นางสาวอัจฉรา. ศิริสมบัติ ครู
162 อบต.บ้านยาง เมือง บุรีรัมย์ นางสาวทัศนีย์ พิมพ์โคตร ครู
163 อบต.ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ นางสาวพรรณธิพา จันทร์ขาว นักทรัพยากรบุคคล

 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.