ประรายชื่อ15 - 17 พฤษภาคม 2563 จ.สกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2563  ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 ทต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร นางอารีรัตน์  แก้วหล่อ นักทรัพยากรบุคคล
2 อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร นางสาวนิตยา นำสุย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
3 อบต.บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร นางสาวเพ็ญพักตร์ พุทธดี นักทรัพยากรบุคคล
4 อบต.บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร นางดารุณี เหมะธุลิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5 อบต.บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร นางวรินดา เพิ่มทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6 อบต.บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร นายสุรไกร บุตรศรี นายช่างโยธา
7 อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร นางจินตนา พลขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
8 อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์ ปลัด อบต.
9 อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร นางวัชราภรณ์ คำควร ผอ.กองคลัง
10 อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร นางกฤษณา กลิ่นลำดวน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
11 อบต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร นายอภินันท์  ปั่นยวง หัวหน้าสำนักปลัด
12 อบต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร นายกิตตินันท์ นิคงรัมย์ นิติกร
13 อบต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร นายทวัธชัย  ใสเย็น นักทรัพยากรบุคคล
14 อบต.จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร นางกฤษณา จิปอมจา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
15 อบต.บึงทวาย เต่างอย สกลนคร นายวิทวัส  ทัศศร นายช่างโยธาชำนาญการ
16 อบต.บึงทวาย เต่างอย สกลนคร นางนิภาพร กันธิยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
17 อบต.นาตาล เต่างอย สกลนคร นางเพชรา  แก้วดี ปลัด อบต.
18 อบต.นาตาล เต่างอย สกลนคร นางสาวชมพูนุช  กุลสอนนาน นักทรัพยากรบุคคล
19 อบต.นาตาล เต่างอย สกลนคร นายอำนาจ  ใยสีอ่าง เจ้าพนักงานธุรการ
20 อบต.นาตาล เต่างอย สกลนคร นายวธากรณ์   ใขลายหงษ์ นักวิชาการศึกษา
21 อบต.นาตาล เต่างอย สกลนคร นายชูเกียติ  คำผิว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
22 อบต.นาตาล เต่างอย สกลนคร นางสาวสุกัญญา  อ่อนจงไทร รองปลัด อบต.
23 อบต.บึงทวาย เต่างอย สกลนคร นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิรภัค นักวิชาการตรวจสอบภายใชำนาญการ
24 อบต.เต่างอย เต่างอย สกลนคร นางอนันท์ธนา  ทองขันธ์ นักทรัพยยากรบุคคล
25 อบต.เต่างอย เต่างอย สกลนคร นางสาวภาวิณี  จันทะลุน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26 ทต.ธาตุนาเวง เมือง สกลนคร นางภฤตยา​ อุปพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
27 ทต.เชียงเครือ เมือง สกลนคร นางสาวนิภาพร ลุนลาน นักทรัพยากรบุคล
28 ทต.ดงเย็น เมือง มุกดาหาร นายสมคอน  แข็งแรง นักทรัพยากรบุคคล
29 ทต.ดงเย็น เมือง มุกดาหาร นายวิโรจน์  ดีดวงพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
30 ทต.ท่าแร่ เมือง สกลนคร พันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร หัวหน้าสำนักปลัด
31 ทต.ท่าแร่ เมือง สกลนคร นางสาวชญาภา  ยศศรียา นักทรัพยากรบุคคล
32 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางพิสมัย  คูศรีพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
33 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางสาวสมร  ประเทพา นักทรัพยากรบุคคล
34 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางประภัสสร  เอื้ออารีย์กุล นักวิชาการพัสดุ
35 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางนันทวรรณ์  วิบูลย์กูล นักจัดการงานทั่วไป
36 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางยวนใจ  แก้วทาสี นักวิชาการศึกษา
37 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางชลิดาภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
38 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นายอภิสิทธิ์  รอดอุตน์ นักพัฒนาชุมชน
39 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร พันจ่าอากาศเอกชาตรี  สุระมรรค เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
40 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นางสาวนริศรา  นารินรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
41 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร นายสิทธิพร  สุทธิอาจ นายช่างโยธา
42 ทต.ดงมะไฟ เมือง สกลนคร จ่าเอกนพดล  หัดวิมล เจ้าพนักงานธุรการ
43 อบต.โคกก่อง เมือง สกลนคร นางสาวมาไลภรณ์  ยะไชยศรี นักทรัพยากรบุคคล
44 อบต.โคกก่อง เมือง สกลนคร นางกุหลาบ  พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการเงินและบัญชี
45 อบต. โนนหอม เมือง สกลนคร นางสาวพิม ช่วยสุด นักทรัพยากรบุคคล
46 ทน.สกลนคร เมือง สกลนคร นางสาวโชติกา  กลางนนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
47 ทน.สกลนคร เมือง สกลนคร นางมะณีวรรณ  ศักดิ์สิทธิการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
48 ทน.สกลนคร เมือง สกลนคร นางมนทิรา  สอนจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
49 อบต.ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร นฤมล พรมไพสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
50 อบต.ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร นางสาวนัทนรัตน์ อุดร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
51 ทต.เมืองทองท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร นายนายชูชัย ฆารอำไพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
52 อบต.ท่าลาด เรณูนคร สกลนคร นายนันทวัฒน์  บูรณะกิติ นักทรัพยากรบุคคล
53 อบต.ท่าลาด เรณูนคร สกลนคร นายจิระกร  สุวรรณโพธิ์ศรี นักพัฒนาชุมชน
54 ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นางอรอุมา พรหมศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
55 อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นางสาวเนาวรัตน์  กุญชรภิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล
56 อบต.เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นายสิทธิศักดิ์  พลราชม  นักทรัพยากรบุคคล
57 อบต.เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นางสาวจินตนา กวานดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
58 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นายเสกสรร สุตะโคตร ปลัด อบต.
59 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นายอภิศักดิ์  โทอาสา หัวหน้าสำนักปปลัด
60 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นางเกษร  พลราชม ผู้อำนวยการกองคลัง
61 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นางพิมลศรี  จันทร์เมฆา ผู้อำนวยการกองการศึกษา
62 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นายเกษมสันต์  เกษมสานต์ ผู้อำนวยการการช่าง
63 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นายศรายุทธ  เพ็งเภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
64 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นางเพ็ญนภา  คงมาลัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
65 ทต.เชียงเสือ โนนนาแก้ว สกลนคร นายสันธญา  สอนไชยา ปลัดเทศบาล
66 ทต.เชียงเสือ โนนนาแก้ว สกลนคร นายอภิรมย์  ลำสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
67 อบต.บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อรอนงค์​ ศรีเพชร หัวหน้าสำนักปลัด
68 อบต.บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร นงลักษณ์​ โมตา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
69 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางสาววราภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
70 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นายภูมี  จุลเกต นักวิชาการสารธารณสุข
71 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร พ.อ.อ.ณัฏฐชัย  ไชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
72 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางพิกุล  สาระชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี
73 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางนิตยาภร  กาญจนเกตุ เจ้าพนักงานพัสดุ
74 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นายปรีดา  คะอังกุ วิศวกรโยธา
75 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางบุญญากร  ถึงคำภู เจ้าพนักงานธุรการ
76 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางสาววาสนา  มาตรศรีหา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
77 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นายสุรศักดิ์  นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
78 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร จ่าเอกธีรพงษ์  อุปพงษ์ นายช่างไฟฟ้า
79 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางภัทรนิษฐ์  วงค์ละคร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
80 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางวิลัยพร  จุลเกต นักทรัพยากรบุคคล
81 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางอรกัญญา  เมรี ผอ.กองคลัง
82 ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางสาวอาลิษา  นาชัยลาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
83 ทต.ท่าม่อง กุดบาก สกลนคร นางมุตรีกานต์  โททุมพล เจ้าพนักงานธุรการ
84 อบต.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
85 อบต.นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร นางสาวมะลิพร  เสนาไชย นักจัดการงานทั่วไป
86 อบต.นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร นางรัตนาวรรณ  คุณแก้ว นักวิชาการศึกษา
87 อบต.โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร นางสาวสัณหจุฑา  ศิริขันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
88 อบต.โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร นางสาวประภาพร  ผาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
89 อบต.อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร นางสาววิลัยวรรณ   กรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
90 อบต.อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร นางสาวสันทนา   ผานคำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
91 อบต.คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร นางสาวธณรัตน์  ไชยสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
92 อบต.หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร นายกิตติพงษ์  งวงคำนาม นักทรัพยากรบุคคล
93 อบต.หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร นายมานะชัย  กวดวงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
94 อบต.แสนพัน ธาตุพนม นครพนม จ่าเอกอิทธิพงศ์ ทองไมล์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
95 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม จ.อ.วิทยา  แก้วบู่ นักวิเคราะห์
96 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นางศิริกาญจน์  วรรณศรี นักวิชาการศึกษา
97 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นางนุชจิรา  ผมงาม นักจัดการงานทั่วไป
98 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นางดารุณี  แม้นชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด
99 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นายมนตรี ธงชัย ผู้อำนวยการกองคลัง
100 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นางสาวรัชดาวัล กิ้วลาดแยง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
101 อบต.พิมาน นาแก นครพนม นายวีระวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล
102 อบต.พิมาน นาแก นครพนม นายสุราช จำปา หัวหน้าสำนักปลัด
103 อบต.พิมาน นาแก นครพนม นายพรพิทักษ์ สาเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
104 อบต.พิมาน นาแก นครพนม จ่าเอกพูนทรัพย์ น้อยสีมุม เจ้าพนักงานป้องกัน
105 อบต.พิมาน นาแก นครพนม จ่าเอกโชคอำนวย  ไกยลุน  
106 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นายมนตรี   ธงชัย ผู้อำนวยการกองคลัง
107 อบต.หนองสังข์ นาแก นครพนม นางสาวรัชดาวัล  กิ้วลาดแยง นักวิชาการการเงินและบัญชี
108 อบต.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร นางสาวจีรภัทร์​ ไพเรืองโสม นักวิชาการเงินและบัญชี
109 อบต.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร นายวิเชียร​ ไชยสุระ นักวิชาการศึกษา
110 อบต.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร นายพิสิษฐ์​ ใจมนต์ เจ้าพนักงานพัสดุ
111 อบต.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร นางสาววิชชุดา​ โฮมวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
112 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นางสาวเพชรา นาเสือวัน นักทรัพยากรบุคคล
113 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นางกิ่งดาว  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานพัสดุ
114 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา
115 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นางพรรณภา  โททุมพล เจ้าพนักงานสาธารณสุข
116 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นางสาวนิรมล  นามฮุงคะ  
117 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าสำนักปลัด
118 อบต.หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาหารศึกษา
119 อบต.สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร นางสาวลักขณา เหล่านายอ หัวหน้าสำนักปลัด
120 อบต.สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร นางเทียนทอง ฮังกาสี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
121 อบต.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร นางสัญทนา บาลเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล
122 อบต.มาย บ้านม่วง สกลนคร นางสุภาพร  แสนเกตุ นักทรัพยากรบุคคล
123 ทต.ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร นายเรืองยศ  พละหาญ นักทรัพยากรบุคคล
124 อบต.บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร นายทัชชเวชย์  มงคลแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
125 ทต.บ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์พรหม นิติกรชำนาญการ
126 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นางนุชนาถ  บุญหล้า  
127 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นางรัชนี  ภูมิมาลา  
128 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นายศักดิ์ศิธร  รากสี  
129 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นายอัครพงษ์  พวงพิลา  
130 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นายบรรจง  เงยไชย  
131 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นางสาวจิรัชยา  ลาภอุดมศักดา  
132 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นายภาณุ  มหาวัง  
133 อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร นายบรรจง เงยไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา
134 ทต.ไร่ พรรณานิคม สกลนคร นางสาวสุกันยา ศูนย์จันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
135 ทต.พรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร นางสาวปองใจ ปากเมย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
136 ทต.พรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร นายจิระพงษ์ สังวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
137 ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร นางสาวพันธิภา  ชิวะโต นักทรพัฒนาชุมชน
138 ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร นางสาวแก้วสว่าง  หล่าอามาตย์ นักวิเคราะห๋
139 ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร นางปรัชญาพร  จันทร์มะลา นักทรัพยากรบุคคคล
140 ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร นางสาวสุพรรณิภา  มุดขุนทด เจ้าพนักธุรการ
141 ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร นายกิตติพงษ์  ก้อนแพง ปลัดเทศบาล
142 อบต.บะฮี พรรณานิคม สกลนคร นางสุดารัตน์ สัพโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
143 อบต.เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร นางสาวนิตติยา สุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด
144 อบต.เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร นางสาววชิราภรณ์ พาระแพง นักวิชาการศึกษา
145 อบต.เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร นางสิตานัน สังวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
146 อบต.เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร นายบรรลุ สุราษฎร์ ปลัดอบต.เชิงชุม
147 ทต.นาใน พรรณานิคม สกลนคร นางสาววาสนา วงศรีลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
148 ทน.นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร นางสาวสายพิน. ธิวะโต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
149 ทต.พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร นางสาวชฎาภรณ์  เพียยุระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
150 ทต.พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร นางสาวธิดารัตน์  ขันธวิชัย หัวหน้าสำนักปลัด
151 ทต.พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร นายสหชาติ  แก่นท้าว นายช่างโยธาชำนาญการ
152 อบต.ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร นางอนงค์ลักษณ์ คำเรืองศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
153 ทต.แร่ พังโคน สกลนคร นายปราโมทย์  แกมริรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด
154 ทต.แร่ พังโคน สกลนคร นางณัตตยา  เวชวิฐาน ผู้อำนวยการกองคลัง
155 ทต.แร่ พังโคน สกลนคร นางสาวจารุณี  ดาบพิมพ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล
156 ทต.แร่ พังโคน สกลนคร นางสาวรัษฎาภรณ์  อัคพิน นักจัดการงานทั่วไป
157 อบต.ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร นางนันท์ชพร อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
158 อบต.ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร นายศักดิ์ศรี. ป้องกัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
159 อบต.ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร นางสินีนาถ  สุนทรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
160 อบต.ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร นางสาวทมิตา  ช่างนิรันดร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
161 อบต.ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร นายไกรลาศ  บถญเพ็ง นายช่างโยธา
162 อบต.ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร นายวีระศักดิ์  จันทรเกต นายก อบต.
163 ทต.พังโคนศรีจำปา พังโคน สกลนคร นางวิภาวัลย์  คุณช่วย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
164 ทต.พังโคนศรีจำปา พังโคน สกลนคร ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิศ  นันทะศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
165 อบต.ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร นางสาวเกศสุดา​ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสัคม
166 ทต.ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร นางเบญจพร  ภูสมปอง นักทรัพยากรบุคล
167 ทต.ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร นางสาวพิกุลแก้ว  เหลาพรม ผช.นักทรัพยากรบุคคล
168 ทต.พังโคน พังโคน สกลนคร นางสาวเนตรนภา ศิริขันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
169 ทต.พังโคน พังโคน สกลนคร นางจารุวรรณ คำงาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
170 ทต.พังโคน พังโคน สกลนคร นางสาวฐานันญา นามวงค์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
171 ทต.โคกภู ภูพาน สกลนคร นายวิกาล  ผาใต้ ปลัดเทศบาลโคกภู
172 ทต.โคกภู ภูพาน สกลนคร นางสุกิตตรา  เครือบุดดี หัวหน้าสำนักงานปลัด
173 ทต.โคกภู ภูพาน สกลนคร นางสาวถาวร  ดวงปากดี ผู้อำนวยกองคลัง
174 ทต.โคกภู ภูพาน สกลนคร นายธนวัฒน์  เครือบุดดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
175 ทต.โคกภู ภูพาน สกลนคร นางสาวณัฐชยา  เดชธิสา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
176 อบต.กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร นางสาวศศิธร  จันโทวาท นักทรัพยากรบุคคล
177 อบต.กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร นางสาวแววตา  นารถชม หัวหน้าสำนักปลัด
178 อบต.ลุบเลา ภูพาน สกลนคร นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
179 อบต.ลุบเลา ภูพาน สกลนคร นางสาววัลภา ริกำแง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
180 ทต.หนองแวง วานรนิววาส สกลนคร นางพรรษกร  พรมอาด หัวหน้าสำนักปลัด
181 ทต.หนองแวง วานรนิววาส สกลนคร นางจีรภา  พิมพ์กลม ผู้อำนวยกองการศึกษา
182 ทต.หนองแวง วานรนิววาส สกลนคร นางสาววีระญา  สิงห์โต นักทรัพยากรบุคคล
183 ทต.หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร นางศุภสุตา นาคีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
184 อบต.หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร นางบัวแก้ว  บุญไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
185 อบต.คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร นางสาวกุลยาภรณ์  กมลจิรัสย์ นักจัดการงานทั่วไป
186 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นางสาวอัษฎางค์ อุ่นวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล
187 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นายนัดพบ ปิ่นสูรย์ นักวิชาการเกษตร
188 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นางกนกวรรณ คชเสนีย์ นักพัฒนาชุมชน
189 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นางอิศรารักษ์ ผิวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
190 อบต.อินแปลง วานรนิวาส สกลนคร นางสาวสมจิตร  ผิวยะเมือง รองปลัด อบต.
191 อบต.อินแปลง วานรนิวาส สกลนคร นางสาวบุญญรัตน์  แก้วกันหา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
192 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร อภิรตา จันทร์มาลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
193 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร นางจิราวัฒน์  ทิพย์สมบัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
194 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร นางนัยนา  สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
195 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร นางปรีดา  ทองศรีหา นักพัฒนาชุมชน
196 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร นางสาวมะลิวัลย์  ลอยฟ้า นักทรัพยากรบุคคล
197 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร พันจ่าเอกพิทักษ์  ยืนยงค์ เจ้าพนักงานป้องกัน
198 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร นายวีรชัย  สิงหทะแสน นิติกร
199 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร นางสิร์ดาภัทร์  ทิพย์สมบัติ รองปลัด อบต.
200 อบต.เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร นายกิตติศักดิ์  แสนภูวา นายช่างโยธา
201 อบต.ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร นายโสภณ น้ำดอกไม้ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
202 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นางอภิรตา  จันทร์มาลา   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
203 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นายอัษฎางค์  อุ่นวิเศษ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
204 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นายนัดพบ  ปิ่นสูรย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
205 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นางกนกวรรณ  คชเสนีย์   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
206 ทต.กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร นางอิศรารักษ์  ผิวงาม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
207 ทต.หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร นางสาวจิรารัตน์ กางทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
208 ทต.ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร นางกัญญารัตน์  รัชชปัญญา นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ
209 ทต.ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร นายธนภัทร  ประพัศรางค์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
210 ทต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางสาวมัตติกาวดี  หัศกรรจ์ นักทรัพยากรบุคคล
211 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นายวิมล  รักษาแสง หัวหน้าสำนักปลัด
212 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นายบัณฑิต  พรมสุ่ย ผอ.กองช่าง
213 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางจุฑามาส  อาจทุมมา ผอ.กองสาธารณสุขฯ
214 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางสาวนิลวรรณ  บุตรวงศ์ ผอ.กองสวัสดิการฯ
215 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางอติภา  จินากูล ผอ.กองการศึกษา
216 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางจารุพร  พรหมวิชัย ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
217 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางนงค์นิจ  เจริญชัย นักทรัพยากรบุคคล
218 อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร นางนงลักษณ์  โฮมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
219 ทต.คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร นายณัฐ ธรรมรักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
220 ทต.ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร นางปัทมาภรณ์ คำภูแสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
221 อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร นายชาตรี  คงคำ รองปลัด อบต.
222 อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สิบเอกเฉลียว  จันทะดี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
223 อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวพจนีย์  หอมแพน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
224 อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวจารุพิชญา  บุราณสาร นักทรัพยากรบุคคล
225 อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาววราภรณ์  บาดดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
226 ทต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร จ่าเอกวุฒิพงษ์  สิมวงค์ นักทรัพยากรบุคคล
227 อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร นางกาญจนา  บุษกรนิล เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
228 อบต.คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวอารีย์ สำพะโว หัวหน้าสำนักปลัด
229 อบต.คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวปนัดดา ฮมแสน นักทรัพยากรบุคคล
230 อบต.โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร นางปริศดา  ยอดยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
231 ทต.ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร ฌานิกา คูสว่างวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
232 ทต.ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร นางจีราภรณ์ โคตรเครื่อง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
233 ทต.ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวนิตยา ช่างสอน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
234 อบต.บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวพุทธพร  โพธิ์ชาเนตร หัวหน้าสำนักปลัด
235 อบต.บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร นางธนัญญา  นนตะ นักทรัพยากรบุคคล
236 ทต.ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
237 อบต.บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร นางสุพัตรา จันทะดวง นักทรัพยากรบุคคล
238 อบต.บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร นายบุญมี ศูนยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
239 อบต.แวง สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวอรุดจิฬา   ไขประภาย นักทรัพยากรบุคคล
240 อบต.ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวสกุลไทย  พรมชัย นักทรัพยากรบุคคล
241 อบต.ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาวนงค์ลักษณ์  เวียงนนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี
242 อบต.ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร นางอริสรา  ฟองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
243 ทต.ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร นายมนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
244 ทต.ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาล
245 ทต.ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร นางสาวทัดดาว  แสงลี นักทรัพยากรบุคคล
246 ทต.ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร นางสาวเจนจิรา พรหมสุขันธ์ นักทรัพยาบุคคล
247 ทต.ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร นางสาวเจนจิรา  จันทะลา นักทรัพยากรบุคคล
248 ทต.ส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร นางวิลัยวรรณ์  การะจักร์ นักทรัพยากรบุคคล
249 ทต.อากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร นางสาวน้ำฝน ฤาไกรศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
250 ทต.อากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร นางยมลภัทร มณีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
251 ทต.บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร นางสาววิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
252 ทต.บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
253 อบต.อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร นางเตือนใจ วงค์ตาผา นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.