การเข้าร่วมประชุมหารืองานวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ระหว่างนักวิจัยของ มทร.อีสาน กับนักวิจัยของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

วันที่ 24 ธันวาคม 25 […]