วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการเข้าร่วมประชุมหารืองานวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ระหว่างนักวิจัยของ มทร.อีสาน กับนักวิจัยของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในเทคนิคด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งการเยี่ยมชมสถานีบริการแสง ห้องควบคุม และห้องปฏิบัติการทางวัสดุของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยของ มทร.อีสานที่จะได้นำประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการบริการวิชาการต่อไป