ลำดับรายละเอียดวัน/สถานที่ระบบออนไลน์
1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม  2563   (จำนวน 150 คน) ณ  โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์   จังหวัดนครราชสีมา– สมัคร -ประกาศผล
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม  2563   (จำนวน 150 คน) ณ  โรงแรมสบายโฮเทล  จังหวัดนครราชสีมา– สมัคร -ประกาศผล
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม  2563   (จำนวน 150 คน) ณ  โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์    จังหวัดนครราชสีมา– สมัคร -ประกาศผล