วิสัยทัศน์

“ บริการวิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล ”

พันธกิจ/ภารกิจหลัก

(1) เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

(2) พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย