ภาษาไทย  : สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาษาอังกฤษ  : University  Research  Institute of Rajamangala University of Technology Isan
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: UNISEARCH RMUTI
สัญลักษณ์หน่วยงาน