สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) Click ที่นี่

ศูนย์อบรมใบอนุญาตขับขี่ฯ มทร.อีสาน เปิดตารางการอบรมประจำเดือน สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Click ++

ประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมประชุมหารืองานวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ระหว่างนักวิจัยของ มทร.อีสาน กับนักวิจัยของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
กิจกรรมสภากาแฟ โดยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน